Home Polityka Kto jest narodowcem? Definicja! Założenia programowe Stronnictwa Narodowego według Leszka Bubla

Kto jest narodowcem? Definicja! Założenia programowe Stronnictwa Narodowego według Leszka Bubla

autor Admin
440 views

Założenia programowe SN

Są to założenia Polskiej Partii Narodowej, z którymi poszła do wyborów w 2005 roku rejestrując się we wszystkich 41 okręgach poselskich i 28 senatorskich. Był to duży sukces organizacyjne wśród 8 partii, którym udało się tego dokonać. Dodatkowo rejestrując kandydata na urząd prezydenta RP Leszka Bubla. Na bazie tych założeń powstaje program Stronnictwa Narodowego zmodyfikowanej w punktach, które tego wymagają. Toczy się dyskusja.

Jesteśmy:

1). Za:

Zachowaniem niepodległego, niezależnego bytu państwa polskiego z silną armią, gdzie Naród jest suwerenem i prawdziwym gospodarzem na polskiej ziemi. Zmianami w Konstytucji RP w duchu narodowej racji stanu z poszanowaniem wartości chrześcijańskich – czyli ustanowieniem IV Rzeczypospolitej.

Przeciwko:

Obecnym w niej zapisom, zezwalającym na przekazywanie atrybutów suwerennego państwa organizacjom ponadnarodowym. Podległości im prawa polskiego, co pozbawia niezależności Państwo Polskie na arenie międzynarodowej.

2). Za:

Szlachetną, bezinteresowną działalnością każdego Polaka w służbie naszej Polskiej Ojczyźnie.

Jej fundamentami jest triada idealistycznych pojęć:
PATRIOTYZM – NACJONALIZM – ETATYZM, wspartych na podstawie Wartości: BÓG – HONOR – OJCZYZNA.

PATRIOTYZM – Miłość do Polski jako Państwa; poświęcenie Jej swych sił, zamierzeń i pracy, a gdy zajdzie potrzeba,
to niezawahanie się poświęcenia swego życia.

NACJONALIZM – Umiłowanie swego Narodu; godne stawanie w obronie Jego dobrego imienia, czci i bezpieczeństwa. Poszanowanie innych narodów – kierowanie się zasadą, iż mają one te same prawa wobec swych państw, co Naród Polski wobec Rzeczypospolitej.

ETATYZM – Przywrócenie Państwu Polskiemu należnej Mu roli – opiekuna i gwaranta bezpieczeństwa Narodu Polskiego. Między innymi w gospodarce narodowej – tak, aby Państwo Polskie aktywnie oraz skutecznie było w stanie: – przeciwdziałać szkodliwym aspektom i procesom kapitalizmu rynkowego w kraju; – stwarzać i stale ochraniać podstawy stabilnej gospodarki narodowej, w której mogłyby bez przeszkód funkcjonować, w szczególności polskie, przedsiębiorstwa państwowe, społeczne, komunalne oraz prywatne.

Tak rozumiany ETATYZM oznacza nadanie nadrzędnej roli instytucji prawnej Państwa w IV Rzeczypospolitej Polskiej wobec innych państw, organizacji międzynarodowych czy innych podmiotów prawa międzynarodowego, jak również wobec struktur nie będących formalnie (de iure) podmiotami prawa międzynarodowego – przykładowo: Unii Europejskiej, Klubu Bilderberg oraz kapitalistycznych (zarówno gospodarczych jak i finansowych) megakorporacji o zasięgu globalnym.

Przeciwko:

Niebezpiecznym ideologiom kosmopolityzmu oraz szowinizmu – nienawiści i pogardy „możnych tego świata” dla innych narodów i państw; praktykom obracania jednych narodów przeciwko drugim, co zawsze w historii ludzkości owocowało wywołaniem pasma krzywd i nieszczęść słabszych narodów i państw.

3). Za:

Europą Wolnych Narodów. Polityką międzynarodową, opartą o godność własną i równouprawnienie w stosunkach bilateralnych. Polską silną, która nie liczy na Waszyngton, Brukselę czy Moskwę. Szerokim otwarciem współpracy gospodarczej na Europę Wschodnią, Azję i Amerykę Łacińską. Wdrażaniem programów polityczno -gospodarczych, alternatywnych dla niekorzystnych i dyskryminujących warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Odbudową Ośrodka Studiów Strategicznych oraz Urzędu Antymonopolowego w zakresie regulacji i kontroli rynku, w związku z zagrożeniami płynącymi z Unii Europejskiej.

Przeciwko:

Wszelkim próbom dezintegracji regionów Polski w ramach polityki euroregionalizacji. Dyskryminacji Polski w Unii Europejskiej, dyrektywom i karom, niszczącym naszą gospodarkę. Wynikiem tego będzie wzrost bezrobocia, obszarów biedy i upadek wielu dziedzin naszego życia. Czynieniu z Polski kraju marginalnego, wpychanego wbrew woli narodu w brudne konflikty i międzynarodowe pseudoprzyjaźnie, które są wygodne dla establishmentu polityczno-medialnego, a nie w interesie polskiej wspólnoty.
4). Za:

Prawem każdego narodu (W rozumieniu: Naród – wspólnota ludzi, która wykształciła się na przestrzeni ostatnich wieków) do obrony swego bezpieczeństwa i granic swojego państwa. Wielkim szacunkiem i sympatią darzymy te narody i ich przywódców, które w nierównej walce, często osamotnione, walczą o swą godność, nawet wtedy, gdy zostały przez możnych tego świata skazane na zagładę…

Jesteśmy za szczerą współpracą Narodu Polskiego z innymi Narodami Słowiańskimi, jak również za przyjaźnią Niezawisłych Narodów Ziemi.

Przeciwko:

Każdemu rodzajowi czynów, podejmowanych przez jaki(e)kolwiek podmiot(-y) współczesnej sceny międzynarodowej, czynów łamiących prawo międzynarodowe i prawa krajowe, a godzących w suwerenność państw narodowych i oznaczających jawny zamach na istnienie i bezpieczeństwo narodów, także tych pozbawionych państwa. (Przykład: Agresja NATO na Federacyjną Republikę Jugosławii – rok 1999, wojna Izraela z Palestyńczykami – obecnie).

5). Za:

Moralną i cywilizacyjną odbudową kraju. Obroną narodowej tożsamości, wiernej wartościom chrześcijańskim i Cywilizacji Łacińskiej.

Przeciwko:

Wszelkim totalitarnym systemom i ich odmianom: komunizmowi, faszyzmowi, syjonizmowi. Przeciwko globalizacji, dążącej do kasacji państw narodowych, unifikacji umysłów, przekonań, religii, w imię fałszywej „tolerancji” i „wolności” dla interesów ponadnarodowych organizacji i oligarchii finansowych, dążących do utworzenia „Rządu Światowego”.

6). Za:

Obroną wartości chrześcijańskich i posłannictwem Kościoła katolickiego, który ukształtował moralność i zwyczaje Polskiego Narodu.

Przeciwko:

Używaniu Kościoła do judaizacji katolicyzmu i politycznych rozgrywek, wciąganiu go do sporów na korzyść różnych opcji politycznych, co jest szkodliwym wypaczaniem jego misji. Życiu hierarchów ponad stan biednego społeczeństwa. Drodzy kapłani wszelkich obrządków – bądźcie przykładami obrony czystości wiary, patriotyzmu i materialnej skromności! Jesteśmy przeciwko działaniom sekt oraz praktykom okultyzmu, a głównie satanizmu, tak często uderzającymi w pojedynczego człowieka, karmiącymi się jego naiwnością i poczuciem zagubienia we współczesnym świecie.

7). Za:

Poszanowaniem słowiańskiego pochodzenia i tożsamości Polaków. Kultywowaniem obiektywnej pamięci oraz rzetelnej, historycznej wiedzy o tradycji, kulturze, wierze i religii polskich Słowian, gdyż nieraz w historii te symbole polskiej cywilizacji okazały się czynnikami spajającymi naszą wspólnotę narodową w walce z licznymi wrogami; pomogły – przykładowo – uniknąć Polakom losu naszych braci – Słowian Połabskich i Łużyckich, wytępionych przez plemiona germańskie wiele wieków temu.

Przeciwko:

Deprecjonowaniu słowiańskich antenatów Polskiego Narodu – pomniejszaniu wartości ich kultury oraz tradycji; mitologizowaniu ich jako „ciemną, pogańską wspólnotę plemienną”.

8). Za:

Kształtowaniem pokoleń Polaków w duchu dumy z przynależności narodowej, szacunku dla Narodu, historii swych przodków. Pokazywaniem prawdy o naszej przeszłości, a nie dostosowywaniem jej do bieżących potrzeb dla szerzycieli antypolonizmu we wszelkich postaciach. Używaniem w tym celu mediów, szkół, rodzin, świątyń, nauczycieli i działaczy społecznych. Doprowadzeniem do uchwalenia ustawy o karalności za antypolonizm, szkalowanie Polski i Polaków.

Przeciwko:

Praktykom czynienia z młodzieży wrogów własnego narodu i historii, np. poprzez wpływ obcych organizacji na treść polskich podręczników szkolnych jako normy edukacyjnej w placówkach utrzymywanych przez Polaków. Pomniejszaniu martyrologii Narodu Polskiego, umniejszaniu winy za nią odpowiedzialnych i eksponowaniu winy Polaków działających w swojej obronie. Ciągłemu przepraszaniu za niepopełnione przez Polaków winy i zbrodnie, co może być podstawą do żądań materialnych zadośćuczynień.

9). Za:

Poszanowaniem praw mniejszości narodowych według zasad obowiązujących w państwach, w których żyje mniejszość polska.

Stworzeniem możliwości i realnych warunków powrotu repatriantom oraz emigrantom narodowości polskiej do kraju.

Pozbawieniem mniejszości narodowych możliwości nadreprezentacji ich członków nad Polakami oraz często decydujących wpływów w życiu naszego państwa, metodami politycznymi i zgodnie z obowiązującym prawem.

Przeciwko:

Napływowi emigrantów z całego świata, którzy traktują Polskę jako kraj przejściowy, przystań do nadużyć finansowych, przyczyniają się do wzrostu bandytyzmu, zabierają miejsca pracy Polakom, często nie znają języka polskiego i nie asymilują się z resztą społeczeństwa. Nieuzasadnionym przywilejom dotychczasowych mniejszości narodowych, prowadzącym do nadreprezentacji członków danej mniejszości w wybranych przez nich dziedzinach życia. Nieuzasadnionym przywilejom, szkodzącym polskim interesom narodowym. Przepisy te, krzywdzące niejednokrotnie Polaków, najwyraźniej widoczne są w polityce, mediach, gospodarce czy kulturze.

10). Za:

Powszechnymi rządami Narodu Polskiego. Wprowadzeniem większościowej ordynacji wyborczej. Redukcją liczby posłów, senatorów, radnych. Budową nowych, patriotycznych elit politycznych, które usuną dotychczasową zgniliznę moralną, dominującą w życiu publicznym w wyniku porozumień okrągłostołowych, braku lustracji i dekomunizacji. Zmniejszaniem rozbudowanej do granic absurdu administracji państwowej, która zbyt często służy upychaniu w niej partyjnych, niekompetentnych kolesi. Za likwidacją wielu działających nieefektywnie urzędów centralnych, pochłaniających coraz większe pieniądze z budżetu państwa.

Przeciwko:

Zasadzie, że Naród głosuje, a nie wybiera. Łączeniu władzy ustawodawczej i wykonawczej. Zajmowaniu stanowisk rządowych przy równoczesnym pełnieniu funkcji posła lub senatora. Wszelkim namiastkom tzw. lobbingu, legalizującego korupcję. Upartyjnieniu stanowisk spółek Skarbu Państwa i instytucji powołanej do ich nadzoru.

11). Za:

Niczym nie ograniczoną wolnością: słowa, wyrażania opinii i poglądów, kolportażu wydawnictw, badań naukowych jako głównych zasad demokratycznego państwa prawa. Uchwaleniem ustawy zakazującej jakiegokolwiek udziału w mediach prywatnych i publicznych obcemu kapitałowi. Uchwaleniem ustawy medialnej dekoncentracyjnej, zakazującej posiadania równocześnie stacji telewizyjnej, radiowej i ogólnopolskiego dziennika. Wprowadzeniem do kodeksu karnego obowiązku wydania przez sąd wyroku w trybie ordynacji wyborczej za nie udowodnione przez jakiekolwiek medium kłamstwo, pomówienie lub szkalowanie osoby prawnej lub fizycznej.

Przeciwko:

Upartyjnieniu mediów publicznych, będących tubą propagandową dominujących partii politycznych. Blokowaniu w programach informacyjnych ważnych wydarzeń z życia opozycji, także pozaparlamentarnej, niedopuszczaniu jej do dyskusji w programach publicystycznych. Stosowaniu administracyjnych ograniczeń kolportażu i policyjno-prokuratorskich szykan wobec opozycyjnych narodowych mediów, które rzetelnie prezentują interes narodowy i w tym duchu kształtują opinię publiczną.

12). Za:

Stworzeniem silnego, sprawiedliwego, bezpiecznego państwa prawa. Zapewnieniem w praktyce równości wszystkich obywateli wobec prawa, w oparciu o zasady poszanowania wolności, własności i sprawiedliwości. Usprawnieniem prawodawstwa polskiego i pracy sądownictwa (w tym sprawniejsze postępowanie procesowe). Kształceniem palestry na podstawie poczucia oddania dla spraw kraju ojczystego, a także empatii dla pokrzywdzonych, których prawnik winien bronić. Zasada: Prawo krajowe powinno stanowić wykładnię postawy współczesnego Polaka – winno zawierać jasno sprecyzowany zbiór przepisów, nakazów i zakazów, bazujących na podstawie poczucia patriotyzmu oraz miłości do Ojczyzny. Rozdzieleniem stanowiska Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego, który pochodzi zawsze z wyboru z partyjnego parytetu. Szefowie sądów i prokutarur wszystkich szczebli powinni być wybierani powszechnie i nie podlegać władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Przeciwko:

Upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości, którego niezawisłość jest fikcją. Niszczeniu polskiego prawa poprzez wprowadzanie w życie sprzecznych ze sobą przepisów oraz zapisów stwarzających możliwość obejścia i nagięcia prawa do bieżących interesów. Demoralizacji kadry młodych prawników poprzez przyjmowanie do palestry ludzi z koterii towarzyskich lub rodzinnych, co obniża prestiż tego zawodu, który powinien być jednym z wielu zawodów zaufania publicznego. Wszechobecnej polityczno-gospodarczej pladze korupcji, brakowi w kodeksie karnym skutecznych przepisów antykorupcyjnych oraz brakowi Urzędu Antykorupcyjnego z uprawnieniami prokuratorskimi. Brakowi skutecznej ustawy konfiskującej prywatny majątek polityków i ich rodzin w przypadku, gdy nie potrafią udokumentować jego legalnego pochodzenia.

13). Za:

Powszechnym uwłaszczeniem, czyli prawem do majątku narodowego milionów Polaków, którzy go sami wypracowali. Uregulowaniem stosunków własnościowych na Ziemiach Odzyskanych, ustawową zamianą dzierżawy wieczystej na własność. Pomocą strukturalną dla polskiej wsi (gwarantowany skup produktów, ochrona rodzimych producentów żywności, eksport produktów, fundusze inwestycyjne, cła).

Przeciwko:

Zalewowi naszego rynku importowanymi, dotowanymi towarami, niszczącymi nasz przemysł, drobną wytwórczość, handel i rolnictwo. Restrukturyzacji polskiej wsi według żądań UE, mających na celu zniszczenie TYCH, CO ŻYWIĄ I BRONIĄ. Wyprzedaży polskiej ziemi w ręce cudzoziemców. Utrzymywaniu i pogłębianiu różnic w poziomie cywilizacyjnym różnych części kraju. Euro-regionalizacji kraju, przywracającej stary podział na „Polskę A i Polskę B”.

14). Za:

Uchwaleniem przez władzę prawodawczą – Sejm i Senat RP, stosownych ustaw i aktów prawnych, sankcjonujących wymiar i warunki renacjonalizacji gospodarki narodowej.

Całkowitym upaństwowieniem strategicznych dla istnienia i funkcjonowania Państwa Polskiego działów gospodarki narodowej – Energetyki wraz z zapleczem produkcyjnym, PKP z infrastrukturą (koniec rozbijania tego przedsiębiorstwa na osobne spółki), przemysłu zbrojeniowego wraz z instytutami badań.

Restytucją zniszczonej bazy oraz infrastruktury Centralnych Ośrodków Badawczo-Rozwojowych, które winny stać się podstawą rozwoju polskiej myśli technicznej oraz wdrażania nowych (i wiodących dla rodzimego przemysłu) technologii i osiągnięć krajowej nauki. COBR-y ponownie stałyby się kuźnią kształcenia utalentowanych Polaków przez kadrę wykształconych, a dziś wyrzuconych na bruk, polskich naukowców.

Wyhamowaniem grabieżczej prywatyzacji jako wyprzedaży majątku narodowego, szczególnie w ręce firm zagranicznych, którym w formie renacjonalizacji powinny być odebrane większościowe pakiety akcji w pozostałych, ważnych dla państwa dziedzinach gospodarki (np. hutnictwo, górnictwo, przemysł elektromaszynowy, przemysł stoczniowy, cementownie, przemysł chemiczny, telekomunikacja, produkcja leków, budownictwo specjalistyczne i wielkoprzemysłowe).

Powołaniem do życia Prokuratorii Generalnej, która zajmie się unieważnianiem oszukańczych umów prywatyzacyjnych i pociągnięciem do odpowiedzialności karnej ich sygnatariuszy. Wprowadzeniem ustawowego rygoru sankcji natychmiastowego upaństwowienia sprywatyzowanych – ze szczególnym naruszeniem prawa – polskich zakładów, jak również rygoru natychmiastowej konfiskaty mienia ruchomego, nieruchomości oraz aktywów osób, ponoszących odpowiedzialność za celowe i świadome doprowadzenie do wyprzedaży majątku narodowego. Wprowadzeniem kontroli dopływu i odpływu kapitału z Polski.

Przeciwko:

Prywatyzacji dobra narodowego, stanowiącego mienie i dorobek wielu pokoleń Polaków – prywatyzacji uderzającej Naród jako suwerena, a Państwo jako niepodległą instytucję prawno-polityczną. Gloryfikacji skompromitowanych i pozbawionych ekonomicznego uzasadnienia teorii liberalizmu kapitalistycznego, oznaczającego w praktyce bezlitosny wyzysk Polski przez pozbawioną jakiejkolwiek kontroli światową finansjerę.

15). Za:

Wznowieniem żądań należnych odszkodowań i reparacji wojennych przez Państwo Polskie, które – będąc od 1 września 1939 roku ubezwłasnowolnionym politycznie – nigdy ich się nie zrzekło. Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym są opracowane przez wybitnych polskich profesorów ekspertyzy prawne, dokumentujące olbrzymie i należne Polsce kwoty, w wyniku przestępczych napaści, okupacji, zniszczeń i grabieży. Robotnicy przymusowi, wykonujący niewolniczą pracę, muszą otrzymać godziwe materialne zadośćuczynienie, z uwzględnieniem ich następców prawnych.

Przeciwko:

Spłacie „długów-kredytów” do czasu uzyskania odszkodowań i reparacji wojennych od byłych „agresorów” i ich „sojuszników”.

Reprywatyzacji w postaci zwrotu nieruchomości, ich równowartości finansowej, a także w formie przekazywania aktywów (akcje, udziały w prywatyzowanych przedsiębiorstwach) obecnym obywatelom innych państw.

Wprowadzeniu podatku katastralnego.

16). Za:

Karą śmierci za szczególnie okrutne morderstwa, gwałty ze skutkiem śmiertelnym, handel narkotykami na wielką skalę. Traktowaniem kary śmierci jako sprawiedliwości dla ofiary i poczucia bezpieczeństwa dla wspólnoty społecznej. Ukróceniem terroru młodocianych bandytów na ulicach naszych miast. Przywróceniem zasady, głoszącej, iż policjant oraz zwykły obywatel ma więcej praw (m. in. prawo do obrony koniecznej) niż przestępca. Obowiązkiem ciężkiej, fizycznej pracy wobec osądzonych. Konfiskatą mienia aferzystów i mafiosów.

Przeciwko:

Zbyt łagodnym wyrokom dla prawdziwych przestępców. Traktowaniu wymiaru sprawiedliwości jako elementu walki ideologicznej z przeciwnikami politycznymi (karaniu za tak zwane rozpowszechnianie antysemityzmu, używaniu „paragrafu antyrasistowskiego”, itp.). Dyskryminacji tych, którzy odbyli wyrok i chcą uczciwie wrócić do społeczeństwa.

17). Za:

Państwem opiekuńczym, autentycznie dbającym o najuboższych, o emerytów i rencistów, którzy najlepsze lata swojego życia oddali pracując dla Polski; wypracowując majątek, z którego obecnie nie otrzymują należnych profitów. Państwowym programem efektywnej walki ze zjawiskiem bezrobocia – np. poprzez uczestnictwo w wielkich inwestycjach publicznych, w komunalnych przedsiębiorstwach utrzymania miast i gmin; przywróceniem prawa do pracy dla każdego obywatela. Wprowadzeniem do Kodeksu Pracy zasady – „Pracownik podmiotem, a nie przedmiotem” jako jednej z naczelnych. Opieką nad osobami starszymi, ciężko chorymi, niepełnosprawnymi – ludźmi potrzebującymi pomocy ze strony zdrowych rodaków. W ten sposób wzbudzimy poczucie empatii wśród Polaków. Polityką prorodzinną przez odpowiednie akty prawne, zapobiegające w przyszłości bezrobociu: stymulujące tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, wprowadzenie osłon macierzyńskich dla pracujących matek, zapewnienie możliwości spełnienia interesów edukacyjnych dzieci najuboższych. Tak, aby jedność rodziny nigdy nie została zagrożona. W interesie całego narodu jest, aby rodzina miała rangę priorytetu politycznego, bo to ona, a nie jednostka stanowi konstytutywny element państwa.

Przeciwko:

Możliwej biologicznej zagładzie narodu polskiego, zgodnej z tezami Klubu Rzymskiego, zakładającymi stałe zmniejszanie ludności Polski.

18). Za:

Likwidacją spekulacyjnego charakteru obecnego, zdominowanego przez kapitał zagraniczny, systemu bankowego w Polsce i wprowadzeniem nad nim nadzoru państwowego. Odbudową polskiej bankowości, banków państwowych, komunalnych i spółdzielczych, wspierających finansowo polskie przedsiębiorstwa i polskich przedsiębiorców; funduszy emerytalnych oraz powszechnych instytucji ubezpieczeniowych. Kompleksowym wspieraniem rozwoju drobnej i średniej przedsiębiorczości prywatnej, jak również dużych zakładów państwowych; produkcji antyimportowej. Progresją podatkową – progi podatkowe uwzględniające realne dochody i potencjał podmiotów gospodarczych – zakładającą stopniowe zmniejszanie podatków dla polskich przedsiębiorców, a w efekcie dynamizującą aktywność gospodarczą Polaków. Większa liczba firm to mniejsze bezrobocie i więcej pieniędzy w budżecie państwa. Stawką zerową podatków dla najuboższych.

Przeciwko:

Brakowi egzekwowania warunków umownych i koncesyjnych od przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce oraz brakowi poddania ich dyscyplinie podatkowej i administracyjnej, a dotyczących polskich przedsiębiorstw. Budowie centrów handlowych niszczących polski handel i produkcję.

19). Za:

Współpracą Stronnictwa Narodowego z ugrupowaniami narodowymi z innych krajów – głównie słowiańskich, lecz także zachodnioeuropejskich, z USA i całego świata.

Przeciwko:

Wszelkim działaniom sygnowanym przez masonerię oraz paramasońskie fundacje i stowarzyszenia. Nadawaniu tym strukturom norm prawnych i ich legalizacji.

20). Za:

Powrotem do idei pracy organicznej. Rozwojem narodowej nauki, kultury i edukacji, z których obecnie eliminuje się treści patriotyczne i ideowe na rzecz materialistycznych i kosmopolitycznych. Reformą systemu edukacji, zmierzającą do zapoznania młodego pokolenia z klasyką, narodową kulturą i historią – bez obcej cenzury. Przeniesieniem akcentu na rozwijanie indywidualności ucznia. Rozwijaniem w nim zdolności samodzielnego myślenia oraz krytycznego opiniowania rzeczywistości. Traktowaniem dorobku dziejowego jako pryzmatu, przez który należy postrzegać współczesność. Pilną potrzebą uczenia młodzieży zasad dobrego zachowania i dobrych obyczajów. Należy wrócić do podstawowego modelu w relacjach edukacji: mistrz – uczeń, w jej klasycznym ujęciu, nauce, moralności, sztuce i religii. Ważnym elementem tak rozumianej edukacji powinny być zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Kadra naukowa powinna być stała w swych przekonaniach i wierna swojej etyce zawodowej, a także całkowicie niezależna od myślenia w kategoriach tzw. poprawności politycznej.

Przeciwko:

Unifikacji młodych umysłów i kształtowaniu ich na zachodnią modłę. Ograniczaniu im kontaktu z dorobkiem wybitnych Polaków i brakowi eksponowania naszej narodowej specyfiki na rzecz europejskiej racji stanu. Identyfikacji nauczycieli ze stanowiskiem i poglądami lansowanymi przez środki masowego rażenia, co prowadzi do manipulowania młodymi umysłami. Cywilizacji obrazkowej, lansowanej przez „polskojęzyczne” media, promujące agresję i wulgaryzmy, relatywizujące wartości absolutne, które nie mają nic wspólnego z rozwojem kulturalnym. Relatywizowaniu wartości absolutnych i wprowadzaniu w ich miejsce chaosu pojęciowego.

21). Za:

Reaktywacją ogólnopolskiego programu szerzenia kultury narodowej, poprzez ośrodki kulturalne (opery, teatry, kina, biblioteki miejskie, domy kultury, itp.). Program taki zostałby stworzony dwutorowo:

– odgórnie – przez państwo, oraz

– oddolnie – poprzez inicjatywy poszczególnych lokalnych instytucji kultury oraz osoby animatorów, zasłużonych dla polskości na polu krzewienia kultury w kraju.

Państwo polskie winno objąć honorowy mecenat nad tym przedsięwzięciem.

Priorytetem roli sportu masowego i wyczynowego jako wychowywania młodego pokolenia poprzez sport. Szczególnie na wsi i w małych miastach, gdzie młodzież ma mniejsze możliwości rozwoju. Wyzwoleniem drzemiącego potencjału szkoleniowego i autorytetu byłych sportowców i trenerów, na bazie zapleczy szkół, w tym wielu Akademii Wychowania Fizycznego, lokalnych klubów, związków i samorządów, które są najbliżej lokalnych problemów patologicznych, często pozostawionej samej sobie, młodzieży. Powstaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki z ministrem z teką, czyli prawem głosowania na posiedzeniach Rady Ministrów i możliwością walczenia o interesy, które pozwolą na realizację ww. założeń. Odliczaniem przedsiębiorstwom z podatków kwot, które przeznaczą na stypendia sportowe, działalność klubów i związków sportowych, wyposażanie, remonty starych i budowę nowych obiektów sportowych.

Przeciwko:

Sprowadzaniu ośrodków i instytucji kultury narodowej (zarówno lokalnych, jak i centralnych – np. Ministerstwo Kultury) do roli mimowolnych szerzycieli antypolskiej i antychrześcijańskiej działalności, a prowadzonej przez ostatnio coraz bardziej licznych fałszerzy polskiej historii.

Komercjalizacji kultury narodowej oraz polskiego sportu.

Jesteśmy przeciwko pseudozasadzie, głoszącej maksymalizację zysków z tych dziedzin życia społecznego Polaków; maksymalizacji kosztem narodowej kultury i przekreślającej chlubne tradycje polskiego sportu.

22). Za:

Stworzeniem szerokiego, narodowego frontu porozumienia, który może być zaczątkiem realnej współpracy wszystkich tych spośród Polaków, którym na sercu leży dobro Ojczyzny.

Naszym zdaniem fundamentem powstania takiego frontu wzajemnej współpracy Polaków jest Stronnictwo Narodowe. Partia, której bezkompromisowa walka o polską, narodową rację stanu, nie może i nie powinna być nazywana radykalizmem.

Walka o Polskę i Polaków jest n o r m a l n o ś c i ą !!!!

Jesteśmy za aktywną postawą obywatelską Polaków, wyrażającą troskę o los naszego Narodu i Państwa. Przywróceniem w polskiej polityce właściwego sensu i miejsca słowom takim jak: PATRIOTYZM, NACJONALIZM, SPRAWIEDLIWOŚĆ, MORALNOŚĆ I SZLACHETNOŚĆ…

Przeciwko:

Polityczno-medialnym szykanom wobec Stronnictwa Narodowego.

Prezentowaniu opinii publicznej – przez upolitycznioną machinę polskojęzycznych mediów oraz przez osoby, które w historii splamiły się kolaboracją z okupantami Polski, a dziś obwołane zostały „autorytetami” – nieustannego procesu rujnowania naszego Narodu i Państwa jako „normalną opcję” i „dziejową konieczność”, a dokonujących tego polityków przedstawianiu jako „współczesnych patriotów”.

Stanowczo jesteśmy przeciwko marnowaniu dążeń, marzeń i dokonań Polaków przez polityczne grupki, kliki i koterie, które rozbiły polski obóz narodowy na zwalczające się frakcje, a w polskich sercach zasiały zamęt i, jakże często, niechęć brata wobec brata…

Leszek Bubel

W formie uchwały zatwierdził Zarząd Główny 18.03.2004

Z pewnością zainteresują Cię również

Napisz komentarz